GRATIS VERKOPEN

Gegevensbeschermingsbeleid

GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID PRIVACYVERKLARING PRIVACY BELEID

Bijgewerkt op 01/07/2021

1.Partijen en doel

1.1 VLOO Limited Liability Company (hierna "Veloo.com" of de "Gegevensbeheerder" of "Wij")

Adres: 1180 Brussel (Ukkel), Bourgmestre Jean Herinckxlaan, 12 bte 15

BTW : 0762.917.173

mail:  legal@veloo.com

1.2 Veloo.com stelt dit Privacybeleid op om Gebruikers op een transparante manier te informeren over hoe persoonsgegevens door Ons worden verzameld en verwerkt.

1.3 De term "Gebruiker" of "U" verwijst naar elke gebruiker, natuurlijke of rechtspersoon, die ons op welke manier dan ook bezoekt of met ons interageert, hetzij via de Website, toepassingen, diensten of hulpmiddelen van Veloo.com.

1.4 In dit opzicht bepaalt Veloo.com alle technische, wettelijke en organisationele middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Hiertoe verbindt Veloo.com zich ertoe alle maatregelen te nemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "de Wet") en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: "de Verordening").

1.5 Veloo.com is geheel vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die op haar verzoek en voor haar rekening de persoonsgegevens van gebruikers verwerkt (hierna de "Verwerker"). Veloo.com verbindt zich ertoe om, indien van toepassing, een verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt inzake de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2.Toepassingsgebied 

2.1 Deze Privacyverklaring is van kracht op alle Veloo.com Websites, applicaties, diensten en hulpmiddelen (tezamen of afzonderlijk, de "Diensten" of het "Platform") waarop deze Privacyverklaring betrekking heeft, ongeacht de wijze waarop U deze opent of gebruikt, met inbegrip van het gebruik van mobiele apparaten. 

2.2 Sommige diensten kunnen worden aangeboden door derden. Indien u gebruik maakt van deze diensten, zijn naast deze verklaring inzake gegevensbescherming de voorschriften betreffende gegevensbescherming van de derde aanbieders van toepassing. Alvorens u van dergelijke diensten gebruik maakt, kunnen de derde aanbieders u vragen om hen toestemming te geven overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.3 Veloo.com is verplicht u te informeren over de verwerking van gegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en vervult deze verplichting in dit privacybeleid. 

2.4 Dit Privacybeleid en elk deel ervan worden niet beschouwd als contractuele voorwaarden ("AV") als een contract met geregistreerde gebruikers.

2.5 Overeenkomstig de wet en de verordening kan Veloo.com gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om een contract met u te sluiten of om, op uw verzoek, actie te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract (Art. 6 (1) (b) GDPR). Referenties naar de AV moeten te allen tijde worden beschouwd als informatie over gegevensverwerking (Art. 13 en 14 GDPR) en nooit als clausules die de GBV vormen. Door het gebruik van het Platform en onze diensten, gaat u een wettelijk bindend contract aan met Veloo.com, waarvan de voorwaarden worden beschreven in de GV.

3. Recht op wijziging: Wijziging van dit privacybeleid

3.1 Door de Gebruikers via het Platform of op enige andere wijze te informeren, kan Veloo.com het Privacybeleid wijzigen en aanpassen, in het bijzonder om in overeenstemming te zijn met enige nieuwe toepasselijke wet- en/of regelgeving, de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit in België, de richtlijnen, aanbevelingen en beste praktijken van het Europees Comité voor gegevensbescherming en de uitspraken van de rechtbanken en gerechtshoven in deze aangelegenheid. Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen en daarbij te verwijzen naar de datum van de laatste wijziging die bovenaan in dit document is vermeld. 

3.2 Indien een gebruiker zich verzet tegen wijzigingen in dit Privacybeleid, dient hij/zij onmiddellijk te stoppen met het gebruik van het Platform en kan hij/zij de Controller verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te wissen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.


4.Verwerking van persoonsgegevens 

4.1 De Diensten die wij aanbieden kunnen enkel functioneren indien wij specifieke gegevens over u verzamelen, opslaan, overdragen, wissen en/of anderszins gebruiken (hierna "Verwerking"). 

4.2 Het verwerken van dergelijke gegevens door Veloo.com, in haar capaciteit als verantwoordelijke voor de verwerking, of door dienstverleners die namens Veloo.com handelen, zal in overeenkomst zijn met de Wet en de Verordening.


5.Wat zijn persoonsgegevens? 

5.1 De Diensten die wij aanbieden kunnen alleen functioneren als wij specifieke gegevens over u verzamelen, opslaan, overdragen, wissen en/of anderszins gebruiken (hierna "Verwerking"). 

5.2 Het verwerken van dergelijke gegevens door Veloo.com, in haar capaciteit als verantwoordelijke voor de verwerking, of door dienstverleners die namens Veloo.com handelen, zal in overeenkomst zijn met de Wet en de Verordening.

6.Wat zijn geen persoonsgegevens zoals gedefinieerd in dit privacybeleid?

6.1 Wij beschouwen persoonsgegevens als gegevens die niet meer kunnen worden gebruikt om een specifieke persoon te identificeren, al dan niet in combinatie met andere gegevens. 

7.Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

7.1 In het algemeen verzamelen wij persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten. 

8.Verzamelen wij al uw persoonsgegevens?

8.1 Bepaalde persoonsgegevens, zoals gegevens die u kunnen identificeren, zijn op zijn minst noodzakelijk om onze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. 

8.2 De verstrekking van alle andere persoonsgegevens is vrijwillig, maar kan vereist zijn om gebruik te maken van onze Diensten, zoals gegevens over uw advertentie of contactinformatie die noodzakelijk is om een advertentie te plaatsen.

9.Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij? 

9.1 Wanneer u een of meer van de door ons aangeboden Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

9.1.1 Identificeerbare informatie 

Uw naam, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen wanneer u zich voor een account bij ons registreert.

9.1.2 Andere gegevens die u genereert, of gegevens die verband houden met uw account en uw gebruik van de Diensten, met inbegrip van gepseudonimiseerde gegevens betreffende het bellen van een telefoonnummer dat u in een advertentie wordt getoond.

9.1.3 Financiële gegevens (zoals kredietkaart- of bankrekeningnummers) in verband met een transactie. In bepaalde gevallen kan u bij het gebruik van onze diensten gevraagd worden uw leeftijd, geslacht, interesses en favorieten aan te geven. 

9.1.4 Bijkomende informatie, indien vereist door de toepasselijke nationale wetgeving.

9.1.5 Automatisch verzamelde gegevens 

Als u onze Diensten gebruikt of zich registreert voor een account bij ons, dan verzamelen wij gegevens over uw interactie met onze Diensten, uw advertentievoorkeuren en uw communicatie met ons. Dit zijn gegevens die wij verkrijgen van de apparaten (waaronder mobiele apparaten) die u gebruikt wanneer u onze Diensten gebruikt en bezoekt.

Deze gegevens kunnen het volgende omvatten: 

 • een toestel identificatiecode of unieke identificatiecode;

 • een apparaat type;

 • locatie gegevens;

 • computer- en verbindingsinformatie, zoals statistieken over uw bekeken pagina's, verkeer van en naar websites, verwijzende URL's, advertentie data, uw IP-adres, browsergeschiedenis en uw web log gegevens.

9.2.1 Persoonsgegevens die wij verzamelen met cookies en soortgelijke technologieën. Voor meer informatie, zie ons cookiebeleid.

9.2.2 Sociale media

U kunt gegevens delen met sociale media websites of sociale media websites gebruiken om uw account aan te maken of om uw account te koppelen aan de desbetreffende sociale media website. 

Het is mogelijk dat deze sociale mediasites ons automatisch toegang geven tot bepaalde persoonsgegevens over u die door de sites worden bijgehouden (bijv. inhoud die u hebt bekeken, inhoud die u hebt "geliked", informatie over advertenties die u zijn getoond of waarop u hebt geklikt, etc.). 

Welke persoonsgegevens u ons ter beschikking stelt, bepaalt u via de privacy-instellingen op de desbetreffende sociale media website. 

Wanneer u een account van een sociale mediasite koppelt aan uw account, verleent u ons toegang tot deze gegevens en zullen de gegevens worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. 

Ook kunnen wij gebruik maken van plug-ins of andere technologieën van verschillende sociale mediasites. Als u op een link klikt die door een social media plug-in wordt aangeboden, verbindt u zich vrijwillig met die social media site. 

10.Verzamelen wij persoonlijke gegevens over u uit andere bronnen?

10.1 Wij kunnen ook persoonsgegevens uit van andere bronnen verzamelen.

10.2 De persoonsgegevens die wij rechtstreeks verzamelen, vullen wij aan met gegevens van derden en voegen deze toe aan uw accountgegevens.

11.Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

11.1 Voor de volgende doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens:

 • u in staat te stellen onze Diensten te gebruiken;

 • zodat u uw profiel informatie kunt instellen;

 • onze Diensten aan u te verlenen en te verbeteren;

 • authenticeren via Google en Facebook;

 • onze sociale netwerkprofielen te beheren;

 • onze gebruiksvoorwaarden te handhaven;

 • zodat u uw spullen te koop kunt aanbieden;

 • om u in staat te stellen commerciële transacties uit te voeren via het Platform;

 • gebruik maken van het elektronische betalingssysteem;

 • u de mogelijkheid bieden een kredietkaart toe te voegen voor betaling of geldopneming;

 • terugbetalingen doen;

 • om de levering van op het Platform gekochte artikelen mogelijk te maken

 • u in staat stellen artikelen te verzenden of te ontvangen

 • uw pakket volgen;

 • ons toestaan uw inhoud op onze sociale media-accounts te plaatse

 • het tonen van relevante informatie over uw activiteit op het Platform aan andere leden;

 • berichten achter te laten en te ontvangen en/of te communiceren met andere leden van het Platform;

 • u toe te staan deel te nemen aan het verwijzingsprogramma van Veloo.com;

 • laat u toe andere leden te volgen;

 • laat u toe te posten in het forum en te discussiëren met onze gemeenschap;

 • activeer uw meldingen;

 • meldingen over uw favoriete items in te schakelen;

 • laat verkopers weten wanneer je hun items bookmark;

 • contact met u op te nemen over uw account en onze Diensten;

 • u een klantendienst te verlenen;

 • u belangrijke informatie over het Platform te sturen;

 • u te voorzien van gepersonaliseerde reclame en marketing;

 • u aanbiedingen te sturen via het Platform-systeem;

 • geschillen tussen leden in verband met een aankoop op te lossen;

 • uw account tijdelijk verwijderen;

 • uw ervaring bij het gebruik van het Platform te verbeteren;

 • uw voorkeuren met betrekking tot uw nieuwsfeed en zoekresultaten in te schakelen;

 • uw nieuwsfeed en zoekresultaten aanpassen;

 • geef voorrang aan waar-voor-geld artikelen van betrouwbare verkopers;

 • bied u relevante zaken aan;

 • het verbeteren van de zoekresultaten op het Platform;

 • uw recente zoekopdrachten op te slaan;

 • u helpen meer aandacht te krijgen voor uw advertenties;

 • een prijs voorstellen wanneer een advertentie voor een artikel wordt aangemaakt;

 • online enquêtes uit te voeren;

 • het voeren van interviews ter plaatse;

 • zorg voor de veiligheid van uw account en het Platform

 • het bijhouden van het aantal bezoeken aan het Platform voor veiligheidsdoeleinden;

 • geen gecompromitteerd wachtwoord gebruiken;

 • uw rekening te controleren op verdachte rekeninghandelingen; 

 • een verificatie van het telefoonnummer en een tweestapsverificatie uit te voeren;

 • een veiligheidscontrole van de betalingsbron uit te voeren;

 • uitvoeren van Paypal, Stripe of MangoPay account veiligheidscontroles;

 • inschakelen van "ken uw klant" (KYC)-controles op het platform;

 • toezicht houden op de naleving en handhaving van de TOS;

 • spam filtering afdwingen;

 • uw activiteit op het Platform te beperken;

 • leden te schorsen;

 • financiële gegevens bijhouden voor boekhoudkundige doeleinden en taken;

 • frauduleuze of illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen en te onderzoeken en de gevolgen ervan te beperken;

 • politiek prominente personen te controleren;

 • uw verzoeken in verband met persoonsgegevens te behandelen;

 • informatie verstrekken aan de politie en andere overheidsinstellingen;

 • het verdedigen van onze rechten en belangen;

12.Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

12.1 De persoonsgegevens die wij van u verzamelen, worden door ons gebruikt voor verschillende zakelijke doeleinden en op basis van verschillende rechtsgrondslagen voor verwerking. 

12.2 Om een overeenkomst met u na te komen, om u onze diensten te verlenen, een wettelijke verplichting na te komen of om uw vitale belangen te beschermen, gebruiken wij uw persoonsgegevens. 

12.3 Indien uw rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan deze belangen, gebruiken wij uw persoonsgegevens om onze legitieme belangen te behartigen. 

12.4 Mits uw voorafgaande geïnformeerde toestemming, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor, maar niet beperkt tot, de volgende doeleinden:

 • U marketing per e-mail of SMS aanbieden.

 • Advertenties van derden die u op websites van derden kunt zien op maat te maken.

 • Uw precieze geolocatie te gebruiken om op locatie gebaseerde Diensten te verlenen.

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.

13. Gebruiken wij geautomatiseerde systemen of profilering om beslissingen te nemen?

Het is mogelijk dat wij technologieën gebruiken die worden beschouwd als geautomatiseerde besluitvorming of profilering. 

Geen enkele geautomatiseerde beslissing over u heeft significante gevolgen voor u, tenzij een dergelijke beslissing vereist is als onderdeel van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten, wij uw toestemming hebben of wij wettelijk verplicht zijn een dergelijke technologie te gebruiken.


14.Hoe, waar en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

14.1 Persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang als nodig is om de door u gevraagde diensten te verlenen of voor andere belangrijke doeleinden, zoals het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het beslechten van geschillen en het uitvoeren van ons beleid.

14.2 Welke specifieke periode voor het bewaren van persoonsgegevens geldt, is vastgelegd in onze documentatie rooster. 

14.3 De periode gedurende welke wij persoonsgegevens bewaren, kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de context van de diensten die wij aanbieden en onze wettelijke verplichtingen.

14.4 De bewaartermijn is, zonder uitputtend te zijn, onder meer afhankelijk van de noodzaak om de gegevens te bewaren voor het onderhoud en de verbetering van de prestaties van onze Diensten, de veiligheid van onze systemen en het bijhouden van een goede zakelijke en financiële administratie. 

14.5 Met betrekking tot gevoelige persoonsgegevens is over het algemeen een kortere opslagperiode aangewezen. De noodzakelijkheidstoets heeft voorrang.

14.6 Heeft u toestemming gegeven voor een langere bewaartermijn, dan bewaren wij de gegevens zo lang als u heeft toegestemd.

14.7 Op grond van de wet, een contract of anderszins kunnen wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te bewaren.

14.8 Als we uw persoonsgegevens niet langer hoeven te bewaren, zullen we deze veilig verwijderen in overeenstemming met ons beleid inzake het bewaren en verwijderen van gegevens.

15.Hoe kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

15.1 Voor de volgende doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens aan de volgende partijen verstrekken:

15.1.1 Onderstaande dienstverleners en financiële instellingen zijn onze partners:

Buitenlandse dienstverleners die ons helpen onze Services en diensten voor betalingsverwerking te leveren, waarmee wij gepersonaliseerde advertenties kunnen weergeven, en die ons helpen bij het voorkomen, opsporen, beperken en onderzoeken van mogelijk illegale activiteiten, schendingen van onze TOS, fraude en/of inbreuken op de beveiliging, het innen van facturen, het aanbieden van partner- en beloningsprogramma's, en andere zakelijke activiteiten.

Financiële instellingen waarmee wij samenwerken om u financiële producten aan te bieden, zodat zij gezamenlijke inhoud en diensten kunnen aanbieden (zoals registratie, transacties en klantenservice), met onder meer betaling via het online betalingsplatform. Deze externe financiële instellingen gebruiken uw persoonsgegevens alleen om u marketingberichten te sturen als u om hun diensten hebt gevraagd.

15.1.2 Externe aanbieders van websites, toepassingen, diensten en instrumenten:

Dat onze partners in overeenstemming zijn met onze GV, zodat zij uw advertenties en inhoud kunnen bekendmaken en adverteren op hun websites of in hun toepassingen, diensten en tools. Wanneer wij persoonsgegevens aan externe aanbieders verstrekken met de inhoud van de door u geplaatste advertenties, geschiedt dit uitsluitend op basis van een overeenkomst die het gebruik van deze persoonsgegevens door de externe aanbieder beperkt tot de verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst met ons. 

Deze externe leverancier is verplicht veiligheidsmaatregelen te nemen met betrekking tot deze gegevens. Externe leveranciers mogen de persoonlijke gegevens in uw advertenties noch verkopen, noch verhuren of overdragen aan derden. 

15.1.3 De Ordediensten, in het kader van gerechtelijke procedures en voor zover wettelijk toegestaan:

Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, om onze TOS af te dwingen, om te reageren op claims dat een posting of andere inhoud de rechten van anderen schendt, of om de rechten, eigendom of veiligheid van individuele personen te beschermen.

Aan wetshandhavings- of overheidsinstanties of bevoegde derden, ingevolge een geverifieerd verzoek of juridisch proces in verband met een strafrechtelijk onderzoek of vermoede illegale activiteit of andere activiteit die leidt tot aansprakelijkheid voor ons, u of een van onze andere gebruikers. Alleen gegevens die wij relevant achten voor het onderzoek worden verstrekt.

Aan kredietbureaus of door de toepasselijke nationale wetgeving gemachtigde agentschappen. 

Aan derde partijen die betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure, indien deze ons een dagvaarding, gerechtelijk bevel of soortgelijke wettelijke reden bezorgen, of indien we te goeder trouw geloven dat de verstrekking van gegevens noodzakelijk is om dreigend lichamelijk letsel of financieel verlies te voorkomen, of om vermoedelijke illegale activiteiten te melden.

15.1.4 Verandering van eigendom

In het geval dat wij fuseren met of worden overgenomen door een ander bedrijf, kunnen wij gegevens met hen delen in overeenstemming met onze wereldwijde privacynormen. Wanneer dit gebeurt, zullen wij eisen dat de nieuwe gecombineerde entiteit zich houdt aan onze privacyverklaring met betrekking tot uw persoonsgegevens. Wanneer we van plan zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor doeleinden die niet in deze privacyverklaring zijn vermeld, wordt u vooraf op de hoogte gesteld van de verwerking van uw gegevens voor de nieuwe doeleinden.

16. Cookies 

16.1 Veloo.com gebruikt cookies op het Platform. Voor meer informatie, zie ons Cookiebeleid.

17.Interactie met sociale netwerken

17.1 Met dit soort diensten is interactie met sociale netwerken of andere externe platforms direct vanaf het Platform mogelijk. 

De interactie en informatie verkregen via het Platform is altijd onderworpen aan de privacy-instellingen van de gebruiker voor elk sociaal netwerk. Dit type dienst kan nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs wanneer de gebruikers er geen gebruik van maken.

Hieronder vallen alle knoppen voor delen op externe platforms, sociale netwerken en commentaarruimtes.

18.Adresbeheer en verzending van elektronische berichten

18.1 Met dit type dienst kan een gegevensbank worden beheerd van elektronische, telefonische of andere soorten contacten die worden gebruikt voor communicatie met de gebruiker. 

Deze diensten kunnen het ook mogelijk maken gegevens te verzamelen over de datum en het tijdstip waarop de gebruiker de berichten raadpleegt, alsook over de interactie van de gebruiker met de berichten, onder meer informatie over het klikken op links die in de berichten zijn opgenomen.

19.Contact gebruiker

19.1 Mailinglijst en nieuwsbrief

Door zich in te schrijven op de mailinglist of nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de gebruiker automatisch toegevoegd aan een lijst van contacten aan wie e-mails met informatie, ook van commerciële en promotionele aard, met betrekking tot het Platform kunnen worden verzonden. 

19.2 Contactformulier

Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, stemt de Gebruiker in met het gebruik van die Gegevens om te reageren op verzoeken om informatie of van een andere aard die in de kop van het formulier wordt aangegeven. 

Door het contactformulier in te vullen, aanvaardt de gebruiker ook de mogelijkheid om zowel informatieve als publicitaire informatie te ontvangen, maar uitsluitend en alleen van de verantwoordelijke voor de verwerking.

20.Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De beveiliging van uw persoonsgegevens geschiedt door middel van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking en wijziging tot een minimum te beperken. 

Veloo.com treft passende organisatorische en technische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te verzekeren en om te waarborgen dat de media die de verwerkte persoonsgegevens hosten, zoveel mogelijk voorkomen: 

 • onbevoegde toegang tot of wijziging van dergelijke gegevens; 

 • onrechtmatig gebruik of openbaarmaking van dergelijke gegevens;  

 • de onwettige vernietiging of het onopzettelijke verlies van dergelijke gegevens. 

In dit verband zijn de personen binnen Veloo.com die toegang hebben tot deze gegevens onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht. Veloo.com kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verduistering van deze gegevens door een derde ondanks de genomen veiligheidsmaatregelen.  

Bezoekers stemmen ermee in geen handelingen te verrichten die in strijd zijn met dit Privacybeleid, de AV, het Cookiebeleid of, in het algemeen, met de wet.

21.Aanvullende informatie 

21.1 Indien u uw persoonlijke gegevens op ons Platform deelt, hebben andere gebruikers toegang tot bepaalde gegevens die u deelt.

21.2 Bij gebruik van onze Diensten kan uw publieke gebruikersnaam worden weergegeven, publiekelijk toegankelijk zijn en gekoppeld worden aan al uw publieke activiteiten op het Platform. 

21.3 Vermits u op onze website ook de mogelijkheid hebt om rechtstreeks contact te leggen met een koper of verkoper, raden wij u aan na te denken over de manier waarop u uw persoonsgegevens met anderen deelt. 

De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die hij/zij deelt via ons Platform en wij kunnen daarom de vertrouwelijkheid of veiligheid van de gegevens die hij/zij deelt met andere gebruikers niet garanderen.

21.4 Ook wanneer u contact opneemt met een andere gebruiker en persoonsgegevens van die andere gebruiker verkrijgt, hebt u, onafhankelijk van ons, zeggenschap over die gegevens en moet u de toepasselijke wetgeving naleven.

21.5 Spam

Misbruik van onze website wordt niet getolereerd. U mag geen andere gebruikers van het Platform toevoegen aan uw mailinglijst (e-mail of post), zelfs als een gebruiker iets van u heeft gekocht, tenzij de betrokken gebruiker hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Gebruik van onze communicatiemiddelen voor het verzenden van spam of het op andere wijze verzenden van inhoud die in strijd is met onze gebruiksvoorwaarden, is niet toegestaan. Met het oog op uw veiligheid scannen wij automatisch berichten en kunnen deze scannen op spam, virussen, phishing en andere schadelijke activiteiten of illegale of verboden inhoud. Wij slaan via deze weg verstuurde berichten echter niet permanent op.

21.6 Privacy van kinderen

De websites zijn bedoeld voor het grote publiek en niet voor kinderen. Het is niet onze bedoeling persoonsgegevens te verzamelen van gebruikers die volgens de nationale wetgeving als kinderen worden beschouwd.

21.7 Privacy Praktijken van derden

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op het gebruik en de behandeling van de persoonsgegevens die wij over u verzamelen wanneer wij u onze diensten aanbieden. Wanneer u dergelijke gegevens aan derden verstrekt of de website van een derde bezoekt via een link van onze Diensten, zijn hun privacyverklaringen en -praktijken van toepassing op de gegevens die u aan hen verstrekt of die zij over u verzamelen.

22.Wat zijn uw gebruikersrechten?

22.1 Te allen tijde kan de Gebruiker zijn rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: met bijvoeging van een kopie van zijn identiteitskaart;

22.2 Recht van toegang 

Conform artikel 15 van de Verordening, garandeert Veloo.com de Gebruiker het recht op toegang tot zijn/haar persoonlijke gegevens. De gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens, alsmede tot de volgende informatie:

De doeleinden van de verwerking;

 • De betrokken categorieën persoonsgegevens;

 • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zullen worden verstrekt of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gehanteerd om de duur van de verwerking te kunnen bepalen deze periode;

 • Indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gehanteerd om die periode vast te stellen;

 • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica en de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De verantwoordelijke kan een redelijke vergoeding vragen op basis van de administratieve kosten voor elke bijkomende kopie die door de Gebruiker wordt gevraagd.

Indien de gebruiker een dergelijk verzoek langs elektronische weg doet (bv. via het e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een gangbare elektronische vorm, tenzij de gebruiker anders verzoekt.

Uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek zal de gebruiker een kopie van zijn gegevens ontvangen, tenzij in het reglement anders is bepaald.

22.3 Recht op correctie

Veloo.com waarborgt de Gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens.

Op grond van artikel 16 van de verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of gewist. De Gebruiker dient de noodzakelijke wijzigingen eerst zelf aan te brengen vanuit zijn/haar gebruikers-/andere account, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden doorgevoerd, in welk geval het verzoek kan worden ingediend bij de verantwoordelijke voor de verwerking.

Krachtens artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van persoonsgegevens, tenzij die verstrekking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite zou vergen. Op verzoek verstrekt de voor de verwerking verantwoordelijke de betrokkene informatie over dergelijke ontvangers.

22.4 Recht op verwijdering van gegevens

In de gevallen genoemd in artikel 17 van de verordening heeft de gebruiker het recht om zijn persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te laten wissen.

Indien de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze krachtens het vorige lid moet wissen, neemt de verantwoordelijke voor de verwerking, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om wissing door deze voor de verwerking verantwoordelijken van iedere koppeling naar, of iedere kopie of reproductie van, deze persoonsgegevens.

De voorgaande twee leden zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is voor:

 • Het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke ressorteert, of om een taak van algemeen belang te vervullen of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

 • Met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

In overeenstemming met artikel 19 van de verordening stelt de voor de verwerking verantwoordelijke elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van het wissen van persoonsgegevens of van de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite zou kosten. Op verzoek verstrekt de voor de verwerking verantwoordelijke de betrokken informatie over dergelijke ontvangers.

22.5 Recht op beperking van de verwerking 

In de gevallen genoemd in artikel 10 van de verordening heeft de gebruiker het recht om beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

De verantwoordelijke voor de verwerking stelt overeenkomstig artikel 19 van de verordening elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de verwerking, tenzij deze verstrekking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite zou vergen. Op verzoek verstrekt de voor de verwerking verantwoordelijke de betrokkene informatie over dergelijke ontvangers.

22.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruikers hebben, overeenkomstig artikel 20 van de verordening, het recht om van Veloo.com persoonsgegevens over hen te ontvangen in een gangbaar en machineleesbaar gestructureerd formaat. In de gevallen voorzien in de Verordening hebben de gebruikers het recht om dergelijke gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te maken zonder dat Veloo.com dit verhindert.

Indien de Gebruiker het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig de vorige alinea uitoefent, heeft hij het recht de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De toepassing van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op gegevenswissing onverlet. Tenzij anders bepaald, is dit recht niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Het recht van gegevensoverdraagbaarheid laat de rechten en vrijheden van derden onverlet.

22.7 Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de behandeling van zijn persoonsgegevens op grond van zijn bijzondere situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Veloo.com. Op grond van artikel 21 van de verordening zal Veloo.com persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien de persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op klantenwerving, heeft de gebruiker het recht te allen tijde bezwaar te maken met betrekking tot de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden, met inbegrip van profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke klantenwerving.

Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden van klantenwerving, zullen de persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden worden verwerkt.

22.8 Recht van klacht 

Tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door Veloo.com kan de Gebruiker een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit die voor het Belgische grondgebied bevoegd is. 

Meer informatie is te vinden op de website :  

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen

Gegevensbeschermingsautoriteit 

Pressestraat 35, 1000 Brussel

Telefoon + 32 2 274 48 00 

Fax: + 32 2 274 48 35

E-mail :  contact@apd-gba.be

Tevens kan de gebruiker een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.


23.Overbrenging buiten de EU

23.1 Ten einde de doeleinden na te streven die in dit Privacybeleid worden vermeld, kan Veloo.com sommige van uw persoonsgegevens overdragen aan partners die ondersteunende diensten verlenen ten behoeve van het Platform, zowel binnen als buiten de Europese Unie.

23.2 De gegevens worden in dit geval beschermd door de dienstverleners, die zich ertoe verbinden de EU-voorschriften inzake gegevensoverdracht na te leven, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

23.3 Veloo.com zal gegevens alleen doorgeven aan een land buiten de Europese Unie als dat land een passend beschermingsniveau biedt volgens de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (voor meer informatie over landen die een passend beschermingsniveau bieden, zie : goo.gl/1eWt1V), of voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld door de gegevensbescherming te waarborgen door middel van passende contractuele regelingen.  

24.Beperking van de aansprakelijkheid van de controleur 

24.1 Het Platform kan links bevatten naar andere websites die toebehoren aan derden die geen verband houden met Veloo.com. Veloo.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en hun overeenstemming met de Wet en de Verordening.

24.2 Indien de minderjarige jonger dan 16 jaar persoonlijke informatie of gegevens op het Platform openbaar maakt, moet de houder van het ouderlijk gezag zijn of haar uitdrukkelijke toestemming geven.

24.3 Veloo.com adviseert met klem personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen, een verantwoordelijk en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De verantwoordelijke kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie en gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders, noch voor onjuiste gegevens - met name betreffende de leeftijd - die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval zullen persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking van de gebruiker die aangeeft jonger te zijn dan 16 jaar.

24.4 Veloo.com is niet aansprakelijk voor het verlies, de beschadiging of de diefstal van persoonlijke gegevens die met name veroorzaakt worden door de aanwezigheid van virussen of als gevolg van computeraanvallen.

25.Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op dit privacybeleid is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Veloo.com.