GRATIS VERKOPEN

Algemene voorwaarden voor het gebruik van het Platform (versie 01.07.2021)

1.ALGEMEEN

1.1 Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van het Platform (hierna aangeduid als de "Gebruiksvoorwaarden" of "GV") zijn van toepassing op alle websites, applicaties, logistieke diensten, diensten en digitale tools van VELOO.COM (hierna samen aangeduid als het "Platform") naar welke deze GV verwijzen, ongeacht de manier waarop de Gebruiker toegang heeft tot, of gebruik maakt van,  het Platform, met inbegrip van het gebruik van mobiele apparaten. 

De huidige GV zijn in het bijzonder van toepassing op de huidige website en mobiele applicaties: en de subdomeinen daarvan. 

1.2 Het Platform wordt aan de Gebruiker ter beschikking gesteld door de naamloze vennootschap VLOO, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1180 Brussel (Ukkel), Bourgmestre Jean Herinckxlaan, 12 bus 15 en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0762.917.173 (hierna, "VELOO.COM").

VELOO.COM is een intermediaire verkoopsbemiddelaar. Hiertoe biedt zij diensten aan ter vergemakkelijking van transacties tussen Gebruikers, een virtuele ruilplaats via het Platform, een forum en een advertentieruimte. 

1.3 De AV van het Platform zijn van toepassing op elk mogelijk gebruik van het Platform door een persoon, met inbegrip van elk bezoek, elke raadpleging, elke registratie en elk abonnement voor de diensten aangeboden door het Platform (hierna de "Gebruiker").

1.4 Door zich toegang te verschaffen tot het Platform en het te gebruiken, accepteert de Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden onvoorwaardelijk en verbindt hij zich ertoe deze te respecteren. 

De Gebruiksvoorwaarden zijn specifieke voorwaarden die exclusief betrekking hebben op het gebruik van het Platform en moeten indien nodig worden aangevuld met de algemene verkoopvoorwaarden van VELOO.COM die onverkort van toepassing blijven. 

1.5 De AV zijn in verschillende talen vertaald. Bij eventuele tegenstrijdigheden, verschillen of verschillende interpretaties tussen de Franse versie en de vertaalde versies, heeft de Franse versie van de AV de voorrang op de andere versies.

2.VERANTWOORDELIJKHEID

2.1 VELOO.COM spant zich in om een kwaliteitsservice aan te bieden, echter kan geen enkele garantie geven met betreft tot de aangeboden diensten of de werking en het gebruik van het Platform. 

2.2 VELOO.COM spant zich naar alle redelijkheid in om ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel redelijkerwijs mogelijk te beperken. VELOO.COM kan echter de mogelijkheid niet uitsluiten dat er technische fouten of niet-geautoriseerde tussenkomsten plaatsvinden. 

Om die reden kan VELOO.COM de Gebruiker niet garanderen dat de toegang tot het Platform niet zal worden onderbroken of verstoord op welke wijze dan ook. 

De Gebruiker kan VELOO.COM derhalve in geen enkel geval aansprakelijk stellen voor eventuele schade, direct of indirect, financieel of anderszins, die met name voortvloeit uit storingen, defecten, fouten, incidenten en problemen die kunnen voortvloeien uit welk gebruik van het Platform dan ook.

VELOO.COM kan nooit aansprakelijk worden gesteld door de Gebruiker.

2.3 Voorts aanvaardt de Gebruiker dat VELOO.COM het recht heeft om te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het Platform geheel of gedeeltelijk te onderbreken om eventuele gevallen van misbruik of fraude op te sporen of te verhinderen of om mogelijke technische of operationele storingen te remediëren. Een dergelijke onderbreking is ook vereist om wijzigingen en verbeteringen aan het Platform aan te brengen, alsook om regelmatig technisch onderhoud en het actualiseren van informatie te verzekeren. De Gebruiker zal VELOO.COM niet verantwoordelijk of aansprakelijk stellen voor enige directe of indirecte schade geleden in geval van een dergelijke onderbreking.

2.4 De op het Platform gepresenteerde informatie en producten/diensten, met inbegrip van deze die door Gebruikers worden ingediend, kunnen technische onnauwkeurigheden, fouten of typefouten met betrekking tot de inhoud bevatten. VELOO.COM geeft daarom geen enkele garantie betreft tot de juistheid of het actualiseren van de informatie aangeboden op het Platform. 

VELOO.COM verwerpt alle verantwoordelijkheid voor eventuele fouten aanwezig op het Platform, als ook voor de gevolgen die kunnen ontstaan voor de Gebruiker of voor derden.

2.5 VELOO.COM kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige handelingen, directe, indirecte of incidentele schade, of voor compensatie voor morele schade, kosten, verliezen, vermindering van omzet of winst, van welke aard dan ook, die kunnen resulteren uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het Platform of de inhoud ervan.

2.6 Noch zal VELOO.COM aansprakelijk zijn in geval van tijdelijke of permanente schade of onderbreking veroorzaakt aan de gegevens of computerapparatuur van de Gebruiker bij de toegang tot het Platform of tijdens de raadpleging van het Platform of het gebruik ervan. VELOO.COM wijst alle verantwoordelijkheid af in het geval van de eventuele overdracht van computervirussen via haar Platform.

2.7 VELOO.COM kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor het bedrieglijk gebruik van haar distributiemiddelen. VELOO.COM wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van eventuele inbraak in haar computersystemen (computercriminaliteit en daden van hacking) en met betrekking tot de gegevensdiefstal die hieruit kan voortvloeien. VELOO.COM zal niettemin alles doen wat in haar macht ligt om iedere niet-geautoriseerde toegang te voorkomen.

2.8 De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de data en informatie die aan VELOO.COM wordt doorgegeven in het kader van het gebruik van het Platform. In dit verband verbindt de Gebruiker zich ertoe nauwkeurige, volledige en oprechte informatie te verstrekken en VELOO.COM in kennis te stellen van elke wijziging in deze gegevens. 

2.9 De Gebruiker bevrijdt  VELOO.COM van elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit het gebruik van het Platform door de Gebruiker.

3.MISBRUIK VAN HET PLATFORM

In geval van misbruik, fraude, klacht of aangifte van feiten in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of andere voorschriften of om veiligheidsredenen, behoudt VELOO.COM zich het recht voor: 

  • hetzij de betrokken Gebruiker tijdelijk of definitief uit te sluiten, hetzij bepaalde functionaliteiten van de Gebruiker te beperken;

  • of de account van deze Gebruiker opschorten; 

  • of één of meer advertenties van de Gebruiker te verwijderen.

4.MINDERJARIGEN

Gebruik van het Platform is alleen beschikbaar voor personen met handelingsbekwaamheid.

Het Platform is niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen. Om het Platform te gebruiken en te kunnen genieten van de aangeboden diensten, moeten zij worden bijgestaan door een ouder of voogd.

5.INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het Platform, met inbegrip van de teksten, structuur, lay-out, presentatie, foto's, voorstellingen, grafieken, tekeningen, logo's, software en alle andere mogelijke elementen in het Platform, worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van VELOO.COM, haar eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele-eigendomsrechten betreffen onder meer, maar zijn niet beperkt tot, auteursrechten, aanverwante rechten, rechten met betrekking tot databanken en merkrechten.

5.2 Elke reproductie, representatie, wijziging, aanpassing, vertaling, extractie, door welk bewerkingsproces dan ook en op welk medium dan ook, van het Platform of een deel ervan en/of de samenstellende delen ervan is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van VELOO.COM. Het gebruik van het Platform en zijn onderdelen is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden en voor strikt persoonlijk en privé-gebruik.

Elke inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

6.HYPERLINKS 

Het Platform kan hyperlinks bevatten naar websites van derden die geen eigendom zijn van VELOO.COM of waarover VELOO.COM geen controle heeft. VELOO.COM is in geen geval verantwoordelijk voor het gebruik of de inhoud van deze andere websites en wijst alle verantwoordelijkheid af voor hun inhoud, beleid, voorwaarden, wettigheid, nauwkeurigheid of werking. 

7.TOEGANG TOT HET PLATFORM

VELOO.COM stelt alles in het werk om, voor zover mogelijk, ononderbroken toegang tot het Platform te verzekeren (7 dagen per week en 24 uur per dag) en met alle redelijke middelen dit te waarborgen. 

8.PERSOONLIJKE GEGEVENS 

VELOO.COM verwerkt persoonsgegevens in het kader van de diensten die worden aangeboden aan Gebruikers van het Platform, in overeenstemming met de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming en, meer in het bijzonder, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. VELOO.COM is een databeheerder in de zin van de AVG.

Voor verdere informatie, zie het beleid van VELOO.COM inzake de bescherming van persoonsgegevens.

9.WIJZIGING 

VELOO.COM behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment het Platform of de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken. 

De gebruiker wordt derhalve verzocht deze regelmatig en voorafgaand aan elk nieuw gebruik te raadplegen.

Gebruik van het Platform door de Gebruiker houdt aanvaarding in door de Gebruiker van eventuele wijzigingen aangebracht aan het Platform en/of de Gebruiksvoorwaarden.

10. DIVERSE BEPALINGEN 

10.1 GEEN AFSTAND VAN RECHT

Het niet of vertraagd uitoefenen door VELOO.COM van een recht dat uit de Gebruiksvoorwaarden voortvloeit, mag in geen geval worden beschouwd als een verklaring van afstand, zelfs impliciet, van het recht van VELOO.COM om dit recht of enig ander recht dat uit de Gebruiksvoorwaarden voortvloeit, op een later tijdstip uit te oefenen.

Er kan geen verklaring van afstand worden ingeroepen, indien deze niet schriftelijk tot uitdrukking is gebracht.

10.2 ONGELDIGHEID

Indien een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt bevonden, zal deze ongeldigheid de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten en zullen de Gebruiksvoorwaarden van kracht blijven zonder deze bepaling.

Indien een dergelijke bepaling de aard zelf van de Gebruiksvoorwaarden aantast, zal elk van de partijen zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw te onderhandelen over een geldige bepaling waarvan het effect overeenkomt of zo dicht mogelijk in de buurt komt van het gevolg van de nietig verklaarde bepaling.

10.3 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE 

De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

Elk geschil dat direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van het Platform zal het voorwerp uitmaken van een voorafgaandelijke bemiddeling tussen de partijen. 

Indien dit niet lukt, zal het geschil worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Brussel, die uitspraak doen in de Franse taal. 

11. CONTACT

De gebruiker kan zijn opmerkingen, commentaar, suggesties en alle andere commentaar uitsluitend per e-mail aan het volgende adres zenden: Legal@veelo.com